National College of Ireland

พอร์ทัลชำระเงินระหว่างประเทศ


The smarter way to pay. Securely pay education fees to your provider in your local currency with competitive foreign exchange rates and no fees.

We help you save money by providing access to great rates for the payment of their tuition fees and other costs.

1.

การลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ด้านล่าง

หลังจากกรอกรายละเอียดของคุณเสร็จแล้วให้คลิกชำระเงิน โปรดระบุที่อยู่อีเมลที่ถูกต้องเนื่องจากเราจะส่งคำแนะนำเพิ่มเติมให้คุณทางอีเมล ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจดรายละเอียดใบแจ้งหนี้และจำนวนเงินที่ต้องชำระเป็น Euros จากใบแจ้งหนี้ National College of Ireland ของคุณ

2.

เข้าสู่ระบบและให้รายละเอียด

หลังจากได้รับอีเมล์ยืนยันการใช้งานและรวมถึงขั้นตอนการสู่ระบบใน Cohort Go Payments ใบแจ้งหนี้ของคุณจะถูกอัปโหลดโดยอัตโนมัติเพื่อความสะดวกของคุณ สิ่งที่เราจะต้องขอจากคุณเป็นได้แก่ สำเนาหนังสือเดินทางของคุณพร้อมกับรายละเอียดส่วนบุคคล เพื่อตรวจสอบตัวตนของคุณ

3.

เลือกผู้ชำระเงินและวิธีการชำระเงินของคุณ

โปรดทราบว่าการโอนเงินของคุณไปยัง National College of Ireland อาจใช้เวลาถึง 72 ชั่วโมง คุณจะได้รับการแจ้งเตือนเมื่อการโอนของคุณเสร็จสมบูรณ์

คุณจ่าย